Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19
19069/10

Top

Thông báo

Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19
16/03/2020, 01:32:26 PM , Post by Đỗ Quý Tiên
Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              _____________________                                                      ________________________

       Số: 156/TB-THCS-THPT-NK

                                                                                                             Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

          Kính gửi:     Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu

Quý thầy Tổng quản nhiệm

Quý thầy, cô Tổ trưởng chuyên môn

Quý thầy, cô GVBM, GVQN và CB-NV

 

          Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn Số 888/UBND-VX ngày 13-3-2020 “Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bện Covid-19”;

 

          Ban Giám hiệu thông báo tất cả học sinh của nhà trường tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 05-4-2020 theo hướng dẫn tại mục 1 Công văn 888/UBND-VX. Tùy tình hình và theo sự chỉ đạo tiếp theo của lãnh đạo Thành phố, Ban Giám hiệu sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể cập nhật trước ngày nhập học lại.

 

          Trong thời gian tạm nghỉ, quý thầy cô giáo viên quản nhiệm bán trú tiếp tục phối hợp với giáo viên bộ môn duy trì việc dạy học trực tuyến, cung cấp bài giảng và bài tập cho học sinh qua những ứng dụng Internet phù hợp. Quý thầy Tổng quản nhiệm, tùy theo tình hình mỗi cơ sở, tiếp tục triển khai lịch làm việc hàng tuần đến giáo viên quản nhiệm và các bộ phận liên quan.

 

          Văn phòng, học vụ, tài vụ, y tế và bộ phận cơ sở vật chất duy trì kế hoạch phân công trực để giải quyết công việc. Tổ bảo vệ đảm bảo công tác trực an ninh hàng ngày như thường lệ.

 

          Đề nghị quý thầy, cô quản nhiệm bán trú và nội trú phổ biến cho học sinh và phụ huynh thời gian tiếp tục tạm nghỉ theo nội dung thông báo này.

 

                                        Hiệu Trưởng

 

             Hoàng Thái Dương (đã ký)