Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

14079/10

Top

Thông báo

Thông báo : V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
29/02/2020, 05:16:57 PM , Post by Đỗ Quý Tiên

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              _____________________                                                          _______________________

       Số: 155/TB-THCS-THPT-NK                      

                                                                                                                   Tp. HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

          Kính gửi:           Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu

          Quý thầy Tổng quản nhiệm

          Quý thầy, cô Tổ trưởng chuyên môn

         Quý thầy, cô GVBM, GVQN và CB-NV

 

          Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn số 708/UBND-VX ngày 29-02-2020 “Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19”;

 

            Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến thông báo cho học sinh các lớp 12 tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020 và học lại từ Thứ Hai ngày 09 tháng 3 năm 2020 theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT và UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Học sinh các lớp từ khối 11 trở xuống tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 và học lại từ Thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2020.

 

            Đề nghị quý thầy tổng quản nhiệm, quý thầy cô trưởng khối và giáo viên quản nhiệm bán trú và nội trú kịp thời phổ biến việc kéo dài thời gian tạm nghỉ cho học sinh và phụ huynh theo nội dung thông báo này. Quý thầy, cô giáo viên bộ môn căn cứ thời gian học lại của các lớp để đến giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

            Phòng y tế và bộ phận cơ sở vật chất tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp và kiện toàn các biện pháp cần thiết để phòng tránh dịch bệnh cho học sinh và GV-NV. Phòng y tế phối hợp với giáo viên quản nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn cụ thể các biện pháp tự phòng vệ và tiến hành việc đo thân nhiệt cho học sinh và GV-NV ngay khi đi học lại.

 

            Trong tuần lễ từ 02-3-2020, đề nghị quý thầy Tổng quản nhiệm tổ chức họp giao ban cơ sở (có sự tham dự của HĐQT và BGH) theo lịch họp hàng tuần.

 

                                             Hiệu Trưởng

                   Hoàng Thái Dương (đã ký)