KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NH : 2020 - 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NH : 2020 - 2021

8929/10

Top

Tin tức

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NH : 2020 - 2021
24/12/2020, 02:58:37 PM , Post by Đỗ Quý Tiên

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               -------------------------------                                                                      -----------------------

           Số : 19/KH-THCS-THPT-NK

                                                                                                                TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra Cuối kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

         

          Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04-9-2020 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 3232/GDĐT-TrH ngày 01-10-2020 về Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09-10-2020 về Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức đánh giá định kỳ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến xây dựng Kế hoạch kiểm tra Cuối kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau.

 

I. YÊU CẦU KIỂM TRA

 • Đối với học sinh: học tập, ôn luyện kiến thức mỗi môn theo hướng dẫn của thầy, cô; trung thực trong kiểm tra; tham gia kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian.
 • Đối với giáo viên: giảng dạy đầy đủ nội dung; ra đề đúng theo mức phân hóa và yêu cầu của bộ môn; coi kiểm tra đúng giờ và nghiêm túc, không được làm việc riêng khi coi kiểm tra; chấm bài đúng theo thời gian và đáp án đã thống nhất trong tổ; nộp điểm chính xác, đủ cột và đúng thời gian.
 • Đối với giáo viên phụ trách ra đề: đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo đúng tiến độ bài dạy và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Lưu ý: câu hỏi đề kiểm tra phải được phân bổ theo tỷ lệ hợp lý và dựa trên ma trận với bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

 

II. THỜI GIAN KIỂM TRA

 • Thời gian kiểm tra: t20-12-2020 đến 05-01-2021.
 • Thời gian làm bài kiểm tra:

* Lớp 10 và 11:

 • Toán, Ngữ văn:                                 90 phút;
 • Ngoại ngữ:                                        60 phút;
 • Các môn còn lại:                               45 phút.
 • Lớp 12:
  • Ngữ văn:                                          120 phút;
  • Toán:                                                90 phút;
  • Ngoại ngữ:                                        60 phút;
  • Các môn còn lại:                               50 phút.
 • Lịch kiểm tra Cuối kì 1: Xin xem lịch đính kèm, gồm có: Lịch kiểm tra cuối kỳ 1 dành cho lớp 10 & 11, và Lịch kiểm tra cuối kỳ 1 dành cho lớp 12.

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

 1. Nội dung
 • Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy cho các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Nội dung và giới hạn chương trình giáo khoa phải đúng với Kế hoạch giảng dạy và đề cương ôn tập của tổ chuyên môn.
 • Đối với các môn kiểm tra chung, nhà trường phân công giáo viên trong Ban ra đề thi biên soạn một đề chung cho mỗi khối lớp.

Lưu ý:

 • Học sinh được mang theo máy tính cá nhân đúng chủng loại theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi làm kiểm tra môn Toán, Vật lý và Hóa học.
 • Khi làm bài kiểm tra học kỳ môn Địa lý, học sinh khối lớp 10, 11 và 12 được sử dụng tập Bản đồ địa lý và tập Atlat của khối lớp đó.

 

 1. . Lớp 10 và 11:
 • Môn Toán và Ngữ Văn kiểm tra đề chung theo hình thức tự luận.
 • Các môn Lý, Hóa, Sinh kiểm tra đề chung theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn, với tỷ lệ hai loại câu hỏi như sau: phần tự luận: 70%, phần trắc nghiệm: 30%.
 • Môn Tiếng Anh kiểm tra đề chung theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn, với tỷ lệ hai loại câu hỏi như sau: phần tự luận: 40%, phần trắc nghiệm: 60%.
 • Các môn Sử, Địa, Công nghệ, GDCD kiểm tra đề chung theo hình thức tự luận tại lớp (không chia phòng).
 • Các môn Tin học, GDQP và Thể dục kiểm tra theo hình thức thực hành (không chia phòng).

 

 1. . Lớp 12

         - Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường, thời gian: 120 phút.   

         - Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao, thực hiện theo phương án sau:

         Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1: gồm 35 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 70% tổng điểm bài kiểm  tra, trong đó có 60% cơ bản (21 câu) và 40% phân hoá (14 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2: gồm một số câu hỏi tự luận độc lập với phần 1. Tổng thời gian làm bài cho cả hai phần là 90 phút.

         - Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu (80%), phần tự luận gồm 10 câu (20%) (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu). Tổng thời gian làm bài cho cả hai phần là 60 phút.

         - Các môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): mỗi môn một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo phương án sau:

  Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm có hai phần.

  Phần 1: gồm trắc nghiệm khách quan (có 60% cơ bản  và 40% phân hoá) .

         Phần 2: gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1.

         Tỷ lệ giữa hai phần là: trắc nghiệm 70%, tự luận 30%. Tổng thời gian làm bài cho cả hai phần là 50 phút.

Đối với các môn có kết hợp phần trắc nghiệm và tự luận, phần trắc nghiệm khách quan của mỗi đề kiểm tra được làm thành 04 mã đề để các HS ngồi cạnh nhau không trùng mã đề khi làm bài (mỗi mã đề được xáo trộn riêng từng phần: phần  cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).

Các môn còn lại (GDQP, Thể dục) kiểm tra theo hình thức thực hành tại lớp; đề do GV giảng dạy biên soạn.

 1. Hình thức biên soạn đề kiểm tra
 • Cấu trúc trình bày của đề: Font chữ Time New Roman; size 12 hoặc 13; đánh số trang theo từng đề (nếu đề có nhiều trang).
 • Số lượng đề: mỗi môn/ khối có một đề chính thức và một đề dự phòng.
 • Các đề trắc nghiệm: giáo viên làm thành 04 mã đề khác nhau trước khi nộp đề.
 • Đáp án: giáo viên làm đáp án rõ ràng, có hướng dẫn chấm cụ thể và trên một trang riêng biệt nộp chung với đề kiểm tra, kèm theo ma trận đề kiểm tra.
 • Giáo viên nộp đề kèm theo ma trận có phân loại câu hỏi theo bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
 • Thời gian nộp đề: trước ngày 10-12-2020.
 • Địa chỉ mail nộp đề: pbvan.nk@gmail.com

IV. CHẤM BÀI KIỂM TRA

 • Giáo viên nhận bài kiểm tra và đáp án tại phòng học vụ của mỗi cơ sở trong vòng một ngày (hoặc chậm nhất là hai ngày) sau khi kiểm tra để chấm.
 • Thời gian nộp lại bài: sau 04 ngày kể từ khi nhận bài chấm.

V. CÔNG TÁC PHÚC KHẢO

- Sau thời gian giáo viên trả bài kiểm tra, nếu học sinh hoặc gia đình học sinh có phản ánh về điểm số thì phải làm đơn phúc khảo.

- Hiệu trưởng phân công giáo viên bộ môn và quản nhiệm chấm lại bài kiểm tra của học sinh xin phúc khảo.

 

VI. THỰC HIỆN BÁO CÁO

 • Giáo viên hoàn thành sổ điểm cá nhân Học kỳ 1 trước ngày 04-01-2021.
 • Tổ trưởng chuyên môn tổ chức sơ kết đánh giá toàn bộ công tác đã thực hiện trong học kì 1 và lập các kế hoạch giảng dạy cho học kỳ 2 của tổ.
 • Phòng học vụ thống kê điểm kiểm tra và vào điểm trên Sổ điểm điện tử để báo cáo.
 • Thời gian hoàn thành các báo cáo: trước 04-01-2021 gửi về BGH.

 

Nơi nhận:

  - HĐQT, Ban Giám hiệu;

  - TQN, Tổ trưởng CM;

  - GVBM, GVQN;

  - Học vụ;

  - Lưu.

           HIỆU TRƯỞNG

 

  Hoàng Thái Dương (đã ký)


 

Tuyển Dụng

Liên kết website

Thống kê

 • Lượt ghé thăm: 15,875,807
 • Lượt truy cập: 16,777,216
 • Đang xem: 21 (12 khách)